Kanger Evod 2, Protank 3 and Aero Tank Coils


$ 11.50
Replacement dual coil for the Evod 2, Pro-Tank 3 and Aero Tank.